චැට් බොට් vkontakte නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද !!! පියවරෙන් පියවර උපදෙස් අවශ්‍යයි

VKontakte chat bot එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද !!! පියවරෙන් පියවර උපදෙස් අවශ්‍යයි හෝ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම: http: //iii.ru/signup හෝ ඔබේ පරිගණකයේ පමණක්) 1) php2 ඉගෙන ගන්න) VK API3 ඉගෙන ගන්න) ලියන්න. Iii.ru වෙත ගොස් තොරතුරු සාදන්න. ඒකාබද්ධ මෘදුකාංග ...